Thủ tướng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Chu Ngọc Anh