Thư viện quốc phòng - Số C274

DỰ ÁN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT - PHẦN 2 Điểm b - Khoản 2 - Điều 5 - Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 quy định: 2. Dự án khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh đặc biệt, bao gồm b) Dự án khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh tại địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh.

Thứ hai, 13/09/2021 14:12

Thời sự

Đoàn kết chống dịch 08:48

Đoàn kết chống dịch

Chủ nhật, 17/10/2021 | 15:35
Thư viện quốc phòng - Số C282 05:33

Thư viện quốc phòng - Số C282

Chủ nhật, 17/10/2021 | 14:50