Thư viện quốc phòng - Số C281

ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT BOM MÌN VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH - PHẦN 1 Khoản 1 - Điều 21 - Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 quy định: Điều tra, khảo sát bom mìn, vật nổ sau chiến tranh 1. Điều tra, khảo sát là hoạt động bắt buộc nhằm thu thập các thông tin về tình trạng ô nhiễm bom mìn, vật nổ và phải được thực hiện trước khi lập dự án, hạng mục rà phá bom mìn, vật nổ.

Thứ hai, 11/10/2021 16:46

Thời sự

Để không bị hòa tan 14:59

Để không bị hòa tan

Thứ bảy, 04/12/2021 | 14:20
Thanh bình những miền quê 03:11

Thanh bình những miền quê

Thứ bảy, 04/12/2021 | 14:16