Thuốc điều trị Covid-19 của Merck giảm hiệu quả so với nghiên cứu trước