Thương mại dịch vụ toàn cầu phục hồi nhưng vẫn dưới mức trước đại dịch