Thủy Tiên từ thiện xây cầu ở Thanh Chương, vốn làm thấp hơn giá thầu?