Tiêm chủng vaccine Covid-19: Cần thực hiện theo đúng hướng dẫn