Tiêm quá sớm mũi vaccine tăng cường COVID-19 không thực sự hữu ích