Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em: Cẩn trọng từng bước