Tiếp nhận hàng hỗ trợ Việt Nam chống dịch COVID-19 từ Quỹ Temasek