Tiếp nhận lô hàng đầu tiên do Quỹ Temasek hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch Covid-19