Tiếp nhận thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19