Tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ các cơ quan của Quốc hội