Tiếp sức cho đồng bào Tây Nguyên no ấm

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương mà trực tiếp là Đảng ủy Quân khu 5. Trong 25 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành Công ty TNHH một thành viên cà phê 15 cùng với nhân dân các dân tộc trên địa bàn luôn nêu cao truyền thống đấu tranh cách mạng, tinh thần yêu nước, vượt qua khó khăn, gian khổ, chủ động sản xuất kinh doanh gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Tây Nguyên ngày càng giàu mạnh, tiếp sức cho các đồng bào dân tộc Tây Nguyên no ấm.

Chủ nhật, 18/04/2021 17:51

Thời sự

Thơm ngát hương sen mùa hạ 03:41

Thơm ngát hương sen mùa hạ

Thứ sáu, 07/05/2021 | 14:43