Tiếp tục cấm vũ trường, quán bar, karaoke, rạp phim sau ngày 30/9