Tỉnh Gia Lai xây dựng kịch bản, phương án khống chế dịch COVID-19