Tỉnh Thanh Hóa tập trung khoanh vùng các ổ dịch COVID-19