Tình hình sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung trước ngày hầu tòa