Tố Đường 'Nhuệ' chiếm Công ty Lâm Quyết: 'Nợ sẽ trả nhưng...'