Tốn hơn 5.000 tỷ chống dịch, 6 triệu con lợn bị tiêu hủy