Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nhân sự Trung ương phải đảm bảo lãnh đạo toàn diện