Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13