Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải giữ cho được truyền thống văn hóa lịch sử của dân tộc