Tổng lực đưa các Trung tâm hồi sức COVID-19 đi vào hoạt động