Tổng thống Mỹ kêu gọi hợp tác nhằm giải quyết các mối đe dọa toàn cầu