Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 8,3 triệu tỷ đồng

Theo Nghị quyết 23/2021/QH15 của Quốc hội vừa ban hành về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025m, Quốc hội đề ra mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 8,3 triệu tỷ đồng.

Cùng với đó tỷ lệ huy động vào NSNN bình quân không thấp hơn 16% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 13 - 14% GDP. Tỷ trọng thu nội địa bình quân khoảng 85 - 86% tổng thu NSNN.

Tổng chi NSNN giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 10,26 triệu tỷ đồng, trong đó tỷ trọng chi đầu tư phát triển bình quân khoảng 28%, tỷ trọng chi thường xuyên bình quân khoảng 62 - 63% tổng chi NSNN. Trong tổ chức thực hiện, mục tiêu đặt ra là phấn đấu tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt khoảng 29%, giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60%.

Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 8,3 triệu tỷ đồng. Ảnh TL

Tổng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước khoảng 2,87 triệu tỷ đồng, trong đó chi từ nguồn vốn ngoài nước khoảng 300 nghìn tỷ đồng, chi từ nguồn cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước khoảng 248 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ bội chi NSNN giai đoạn 2021 - 2025 bình quân 3,7% GDP, trong đó bội chi ngân sách trung ương bình quân 3,4% GDP, bội chi ngân sách địa phương bình quân 0,3% GDP; trong tổ chức thực hiện, phấn đấu giảm xuống dưới 3,7% GDP.

Việc sửa đổi chính sách thu để cơ cấu lại nguồn thu một cách bền vững, là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Trong đó, có việc sửa đổi, hoàn thiện một số luật thuế, nhất là Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt... Ngoài ra, Luật NSNN cũng được đề nghị phải sửa đổi trong giai đoạn tới cho phù hợp thực tiễn.

Trong nghị quyết nêu rõ các vấn đề cần sửa đổi. Cụ thể, về định hướng công tác tài chính quốc gia, đối với thu ngân sách, Quốc hội đề nghị khẩn trương sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách thu để cơ cấu lại nguồn thu ngân sách, thúc đẩy tăng thu hợp lý kết hợp nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh các biện pháp khai thác dư địa thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, mở rộng cơ sở thuế.Về cơ cấu các nguồn thu, nhiều ý kiến cho rằng, cần chú trọng các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản để tránh thất thoát; hạn chế việc lồng ghép các chính sách xã hội trong pháp luật về thuế. 

Về cơ cấu các nguồn thu, nhiều ý kiến cho rằng, cần chú trọng các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản để tránh thất thoát; hạn chế việc lồng ghép các chính sách xã hội trong pháp luật về thuế

Theo đó, về chi NSNN, mục tiêu là từng bước cơ cấu lại chi theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới cơ chế phân bổ chi thường xuyên theo kết quả thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm chi cho con người, an sinh xã hội, y tế, môi trường, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ..., theo quy định của pháp luật.

Theo Thuỷ Tiên/Nhà báo và Công luận Link Gốc:           Copy Link
https://congluan.vn/tong-thu-ngan-sach-nha-nuoc-giai-doan-2021--2025-khoang-83-trieu-ty-dong-post156443.html

Tags: Ngân sách nhà nước  |  3 triệu tỷ đồng  |  thu  |  chi NSNN