Tổng tuyển cử lần thứ 44 tại Canada: Cử tri bắt đầu đi bỏ phiếu