Tốt đời, đẹp đạo, các tổ chức tôn giáo chung sức cùng đất nước đẩy lùi Covid-19