Tri ân tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch