Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp