Triển khai quyết định của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ