Trung Quốc: Đóng cửa du lịch, áp đặt phong toả vì Covid-19