Trước 18/10, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh phải báo cáo việc thu phí xét nghiệm Covid-19