Trường đào tạo IT miền Trung có thể nhận tài trợ 7,7 triệu USD