Trường học ở Nghệ An có hàng chục học sinh đỗ đại học trên 30 điểm