Trượt tất cả các nguyện vọng, thí sinh nên làm gì?