Truy vết những trường hợp liên quan đến 3 bố con nhiễm SARS-CoV-2