Từ 19 giờ hôm nay, những địa phương nào ở Quảng Bình giảm mức độ cách ly xã hội?