Từ 6h ngày 21/9, người từ các tỉnh vào Hà Nội thực hiện quy định gì?