Từ ngày 1-11, người thân có thể nhận lại tài sản, di vật của người tử vong vì Covid-19