Từ ngày 6/12, Hà Nội tổ chức cho học sinh lớp 12 đến trường, học 3 buổi/tuần