Từ thực tiễn chống dịch tại TP.HCM đến phương thức thích ứng an toàn