Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 50 năm qua