U18 Việt Nam thất bại, lo khoảng trống sau lưng thầy Park