UBND tỉnh Bình Dương lên tiếng khẳng định về gói hỗ trợ an sinh xã hội cấp nhầm