UBND xã phải dừng cuộc họp vì vắng mặt nhà sư bị tố "gạ tình" phóng viên