Vaccine Moderna do Hoa Kỳ viện trợ sẽ được cấp phát, dùng ngay trong cuối tháng 7