Vaccine Sputnik V duy trì 80% hiệu quả chống lại COVID-19 trong 6 đến 8 tháng sau tiêm