Vaccine thử nghiệm của Pháp-Anh tạo phản ứng miễn dịch mạnh