Đại hội XIII của Đảng

Vai trò, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn xã hội, định hướng tương lai của cả dân tộc.

Từ ngày 25/1-2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn xã hội, định hướng tương lai của cả dân tộc./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/vai-tro-y-nghia-cua-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang/691333.vnp

Tags: Đại hội Đảng  |  sự kiện chính trị  |  Thủ đô Hà Nội  |  đại hội đại biểu